Algemene voorwaarden webdesign

Artikel 16 tot en met 23 zijn alleen van toepassing op webhosting.

Artikel 16. Aanvang van de overeenkomst.
Door een product te bestellen, gaat opdrachtgever accoord met deze Algemene Voorwaarden Opdrachtgever dient 18 jaar of ouder te zijn. De overeenkomst wordt van kracht op de dag dat het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend is ontvangen.
Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. Het-Kompjoetertje kan de website van opdrachtgever ter promotie vermelden op haar eigen website of in andere publicaties. Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt, is opdrachtgever akkoord met deze naamsvermelding.

Artikel 17. Duur en beëindiging
Het-Kompjoetertje levert haar diensten in pakketvorm. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een termijn van: 12 maanden.Bij een dedicated server geldt de minimale termijn zoals vermeld op het servercontract. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal 2 maanden het verstrijken van de minimumduur van de overeenkomst. Tot die tijd is de opdrachtgever periodieke kosten verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Het-Kompjoetertje de opzegging heeft bevestigd. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts beëindigen indien opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het-Kompjoetertje kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Het-Kompjoetertje niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Het-Kompjoetertje heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Indien een server en/of website van opdrachtgever gevaar oplevert voor het netwerk en/of de dienstverlening van Het-Kompjoetertje kan Het-Kompjoetertje opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden. Indien opdrachtgever deze niet opvolgt, kan Het-Kompjoetertje alsnog de overeenkomst beëindigen. Het-Kompjoetertje is te allen tijde gerechtigd de domeinnaamregistratie van opdrachtgever op te heffen. Bij domeinnaamverhuizing naar een andere registrar zal opdrachtgever Het-Kompjoetertje minimaal 5 dagen van te voren op de hoogte stellen middels het opzegformulier.

Artikel 18. Prijswijzigingen.
Het-Kompjoetertje heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maanden (30 dagen) voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 19. Betalingsvoorwaarden.
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Door invulling van het online bestelformulier gaat opdrachtgever akkoord met de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Het-Kompjoetertje De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan. Zo niet behoudt Het-Kompjoetertje het recht de prestatie of geleverde dienst (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen. Het-Kompjoetertje stelt per betalingstermijn vooraf een online factuur beschikbaar (dus geen papieren factuur) voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Restitutie wordt niet verleend. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en wel vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Het-Kompjoetertje is voldaan. Bij verzuim is Het-Kompjoetertje. gemachtigd om de dienst per direct, zonder kennisgeving te beëindigen. Bij beindiging van de dienst zal eventueel geplaatste data binnen de geleverde
dienst per direct worden verwijderd en zullen eventuele domeinnamen worden vrijgegeven. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Het-Kompjoetertje
een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan de Het-Kompjoetertje. kenbaar maken. Indien blijkt dat er een te hoog bedrag is geïncasseerd, dient Het-Kompjoetertje het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren, een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 20. Verplichtingen.
Opdrachtgever is verplicht:
• Aanwijzingen van Het-Kompjoetertje aangaande het gebruik en de veiligheid van de geleverde producten terstond op te volgen;
• De geleverde producten zorgvuldig te behandelen;
• Zelf zorg te dragen voor back-up van alle eigen data;
• Wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens direct schriftelijk mee te delen aan Het-Kompjoetertje.

Artikel 21. Aansprakelijkheid.
Iedere aansprakelijkheid van Het-Kompjoetertje voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Het-Kompjoetertje voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Het-Kompjoetertje. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Het-Kompjoetertje mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze te voldoen.

Artikel 22. Overdracht van rechten en verplichtingen.
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 23. Buitengebruikstelling.
Het-Kompjoetertje heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te beëindigen indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Het-Kompjoetertje niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene oorwaarden. Het-Kompjoetertje zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Het-Kompjoetertje kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Het-Kompjoetertje gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en
een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 100,- excl. BTW.

Artikel 24. Reclame.
Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Het-Kompjoetertje vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Het-Kompjoetertje. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 25. Restricties.
Opdrachtgever zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden geldend op het internet en het netwerk van Het-Kompjoetertje. Niet toegestaan op de servers van Het-Kompjoetertje zijn bovendien:
• Sites die voor meer dan 50% uit downloads bestaan; (n.v.t. op dedicated servers)
• Websites die voor meer dan 10% beslag leggen op de serverprocessors; (n.v.t. op dedicated servers)
• Aanstootgevende sites;
• Websites ter verspreiding van illegale beeld-, audio- of videomateriaal en/of software.
• Websites met erotische content; (n.v.t. op dedicated servers)
Het is opdrachtgever eveneens verboden:
• informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-) nationale wet- en regelgeving;
• informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
• informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
• spam te versturen;
• informatie of toepassingen op de server te plaatsen die schade kunnen toebrengen aan de servers van Het-Kompjoetertje. of aan andere servers op het Internet.
Onverminderd het bepaalde in Artikel 23 heeft Het-Kompjoetertje het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien mocht blijken dat opdrachtgever zich niet houdt aan deze restricties. Indien opdrachtgever spam heeft verstuurd, kan Het-Kompjoetertje bovendien een boete van € 2500,- per overtreding aan opdrachtgever opleggen. Het data-/e-mailverkeer voor de opdrachtgever is beperkt tot de maximale hoeveelheid dataverkeer van bijbehorend product of dienst, gerekend op enig moment over de laatste dertig dagen. Mocht opdrachtgever deze limiet excessief overschrijden, dan is Het-Kompjoetertje gerechtigd het extra verbruik in rekening te brengen én de account tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voldoet opdrachtgever deze toeslag bij volharding niet, dan is Het-Kompjoetertje gerechtigd, zonder verdere melding, het onderhavige account definitief buiten gebruik te stellen. Bij het onterecht verhuizen van domeinnamen wordt een minimum van € 279,- plus eventuele overige kosten en eventuele schade aan opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever vrijwaart Het-Kompjoetertje van alle schade veroorzaakt door relaties van opdrachtgever. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 26. Annulering order door opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever schriftelijk of online een order doorgeeft, is deze bindend. Indien de opdrachtgever de order binnen 7 dagen annuleert, zal Het-Kompjoetertje 25% van het totaalbedrag factureren met daarbij een minimum van bedrag van € 25,- (exclusief alle voor de order geldende setupkosten) aan de opdrachtgever factureren voor de verrichte werkzaamheden. Bovendien zal Het-Kompjoetertje de eventuele kosten voor de domeinnaamregistratie factureren.